середа, 3 лютого 2016 р.

Календарно-тематичне планування

Українська література 
 клас
ІІ семестр

№ уроку
Зміст програмового матеріалу
К-сть годин
Дата /
Повтор.
Нова українська література (продовження)
33.
Григорій Квітка-Основ’яненко «батько» україн­ської прози, один з перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Гуманістичний пафос, хрис­тиянські ідеали, етнографічне тло творів.
1

Роди л-ри
34.
«Маруся» перша україномовна повість нової укра­їнської літератури, зразок сентименталізму. Зміст твору.
ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.
1

Жанри епосу
35.
Головні персонажі твору – уособлення високих мо­рально-етичних якостей простої людини
1

 Повість
36.
Роль оповідача. Значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і духовності.
1

Сюжет
37.
Література українського романтизму. Ідейно-худо­жні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв’язок з націо­нальним рухом. Поети-романтики. П. Гулак-Артемовський, «Рибалка»; Є. Гребінка, «Українська мело­дія»; В. Забіла, «Соловей», М. Петренко, «Небо»,
ТЛ: поняття про романтизм, елегія, романс.
1

Жанри лірики
38.
Маркіян Шашкевич. «Веснівка». Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль «Ру­ської трійці» у національному духовному відроджен­ні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов’янських літератур.
1

Літер. напрями
39.
Микола Гоголь. Літературна діяльність письменни­ка, її значення для української культури. Національ­ний дух у творчості Гоголя. Український фольклор – джерело творів митця української тематики.
1

Фольклор
40.
Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок з «нечистою силою» як метафора злодіяння.
1

Мотив, ідея твору
41.
Контрольна робота № 5 (твір). Твори Г. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків та М. Гоголя.
1

Драм. жанри
42.
Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Тарас Шевченко. Геніальний поет, мисли­тель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Біографія та основ­ні віхи творчості.
1

Поема
43.
Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’я­ненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Дум­ка» («Нащо мені чорні брови...»). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»).
ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку. Виразне читання поезій, коментування їх змісту.
1

Балада
44.
«Гайдамаки». Складність історичної долі українсь­кого народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вер­шини.
1

Коліївщина
45.
Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей – «крила» особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Заклик до єднання слов’янських народів.
1

Гіпербола
46.
РМ 3. Порівняльна характеристика (письмово) персонажів твору (Ярема, Гонта).
1

Символ
47.
Національна проблематика у творчості Т. Шевченка періоду «трьох літ». «Кавказ» – відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Узагальнена ідея поеми.
1

Образ Прометея
48.
«Як умру, то поховайте...» («Заповіт»), «Чигрине, Чигрине...» Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Пророчий заповіт нащадкам.
1

 Алітерація
49.
«Стоїть в селі Суботові...» Художня оцінка діяль­ності Б. Хмель-ницького (зокрема так званого возз’єд­нання України з Росією 1654р.).
1

Алегорія

50.
Контрольна робота 6 (тестові завдання). Твори Т. Шевченка.
1

Худ.засоби
51.
Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. «Сон» («У всякого своя доля...»). Твір і сучасна поетові дійсність. Прийом сну. Сатиричний пафос поеми. Зміст твору, головні ідеї, контрастні картини. Змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і власне ставлення до таких людей.
ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.
1

Літота
52.
«І мертвим, і живим, і ненарожденним...» Продо­вження теми «земляків» у посланні. Викриття кон­формізму, бичування комплексу меншовартості. На­строєві інтонації твору (суперечка, пересторога, по­гроза, заклик тощо).
1

Послання
53-54.
Тема жіночої долі – одна з провідних тем Шевченкової творчості («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі..,»). Еволюція жіночого образу. Різні типи втілення теми жіночої долі. Тема матері й сина.
2


Антитеза
55.
Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики. «Доля», «Росли укупочці, зросли..,»
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, жанр ліричної медитації.
1

Інтимна лірика
56.
Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаїя. Глава 35». Духовна наявність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Дави­дові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії.
ТЛ: псалом, гімн.
1

Біблійні мотиви, образи
57.
Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Огляд поетичної спадщини, малярського до­робку, прози, драматургії, міркувань із «Щоденни­ка». Вшанування пам’яті поета.
1

Аналіз поет.твору
58.
РМ № 4. Ідейно-художній аналіз одного з творів Тараса Шевченка (усна зв’язна розповідь).
1

Худ. образи
59.
Контрольна робота 7 (твір). Твори Т. Шевченка.
1

Будову роздуму
60.
Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Пантелеймон Кулішписьменник, кри­тик, перекладач, автор підручників та правопису. «Ук­раїнець в Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм та жертовність.
1

Тв-ть Г.Сковороди
61.
«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету.
ТЛ: роман, історичний роман.
1

Образи «Енеїди»
62.
Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий – носій основної ідеї. Іван Шрам і Яким Сомко – носії ідеї державності України.
1

«Наталка Полтавка»
63.
Хутір – символ українського способу життя. Чере­вань – уособлення щасливого хутірського життя. Ле­ся і Петро Шраменко – уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України.
1

Традицій-ність у л-рі
64.
Кирило Тур — утілення запорозької вольниці та ко­зацького лицарства. Романтичний мотив дороги. Оці­нка роману Т. Шевченком.
1

Народність
 у л-рі
65.
Марко Вовчок. «Інститутка». Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мова­ми). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся». Марко Вовчок як перекладач (Ж. Берна, Г. К. Андерсена. А. Е. Брема).
1

Ямб


66.
«Народні оповідання»; продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Антилюдяна суть крі­посництва та солдатчини. Образи персонажів – лю­дей з народу та панночки. Авторська позиція у творі.
ТЛ: реалізм.
1

Хорей
67.
Контрольна робота № 8 (тестові завдання). Твори П. Куліша і Марка Вовчка.
1

Дактиль
68.
Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Література рідного краю № 2. Тарас Шев­ченко і Тернопільщина (захист проектів).
1

Амфібрахій
69.
ПЧ 2. Обмін враженнями про самостійно прочи­тані твори. Рекомендована література для читання влітку.
1

Анапест
70.
Урок-підсумок.
1